adóbevallás általában

A magánszemélyek adóbevallása

A magánszemély a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint állapítja meg adóját, és nyújtja be adóbevallását vagy adóját a munkáltatójához intézett nyilatkozata alapján a munkáltatója, illet?leg adatszolgáltatás alapján az adóhatóság állapítja meg.

Magánszemély az adót akkor állapítják meg önadózással, ha vállalkozó, az általános forgalmi adó alanya, a személyi jövedelemadóját nem a munkáltatója állapítja meg.

Az adóbevallás tartalma, formája

Az adóbevallás az adózó azonosításához, az adóalap, a mentességek, a kedvezmények, az adó, a költségvetési támogatás alapja és összege megállapításához szükséges adatokat tartalmazza. Az adózó az önadózással megállapított adóról, továbbá költségvetési támogatásról adónként, költségvetési támogatásonként az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adóbevallást tesz. A költségvetési támogatás el?legének, illetve gyakoribb igénybevételének igénylése nem min?sül adóbevallásnak. Az adóhatóság olyan nyomtatványt is rendszeresíthet, amely alkalmas több jogcímen fennálló adókötelezettség, költségvetési támogatásigénylés bevallására, illetve az adókötelezettség bevallása mellett költségvetési támogatás igénylésére.

A adóazonosító feltüntetése

Az adóbevallásban az adózó azonosításához szükséges adatok között köteles feltüntetni adóazonosító számát. Az adózó adóazonosító szám birtokában olyan id?szakról is tehet adóbevallást, amelyben adóazonosító számmal nem rendelkezett, adó-visszaigénylést, adóvisszatérítést ezen id?szakra csak korlátokkal érvényesíthet.

Akadályoztatás

Az adóbevallás benyújtásában akadályozott adózó az akadályoztatás megsz?nését követ? 15 napon belül tesz adóbevallást. A késedelem igazolására vonatkozó kérelmet (a továbbiakban: igazolási kérelem) a bevallással egyidej?leg kell benyújtani.

Adókötelezettség és adóbevallás nélkül

Amennyiben adókötelezettség nem keletkezett, az adózó az adóhatóság által rendszeresített elektronikus ?rlapon kell, hogy nyilatkozzon, hogy a bevallás benyújtására az adott id?szakban ezért nem került sor. Ezen nyilatkozat a bevallás benyújtásával egyenérték?.

A biztosított mez?gazdasági ?stermel? nem kötelezett a fentiek szerinti bevallás és adatszolgáltatás benyújtására, ha a tárgyévet megel?z? évben bevétele nem volt, kivéve, ha a tevékenységét a tárgyévben kezdte, vagy az adóévre vonatkozóan nyilatkozatban vállalta, hogy a társadalombiztosítási törvényben meghatározott járulékalapnál magasabb összeg után fizeti meg a járulékokat.

A nyugdíjfolyósító szerv nem köteles havi adó- és járulék bevallást benyújtani az általa kifizetett - adóterhet nem visel? járandóságnak minosül? - nyugdíj, rehabilitációs járadék, illet?leg a nyugdíjast megillet? baleseti járadék, és egyéb más folyósított ellátás tekintetében.

Az adóbevallást, illet?leg az adóbevallással egyenérték? nyilatkozatot adótanácsadó, adószakért?, okleveles adószakért? ellenjegyezheti. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás, illet?leg adóbevallással egyenérték? nyilatkozat esetén a mulasztási bírságot az adóhatóság az adótanácsadó, adószakért?, okleveles adószakért? terhére állapítja meg.

A helyi adók bevallása

A vállalkozók kommunális adójáról és az ipar?zési adóról az adóévet követ? év május 31-éig kell bevallást tenni. Az ideiglenes jelleggel végzett ipar?zési tevékenység után fizetend? ipar?zési adóról - a megfizetés határidejével egyez?en - a tevékenység befejezésének napján kell bevallást tenni.

Ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettség keletkezését (változását) követ? 15 napon belül kell adóbevallást tennie.

Database connection error @ behajtas.biz